Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Inleiding
Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle interacties tussen u en Sigma Essentials. De voorwaarden omvatten: Gebruik van de Website, Productaankoop, Retourbeleid, Intellectueel Eigendom, Privacybeleid, Aansprakelijkheid, Wijzigingen in de Servicevoorwaarden, Geschillen en Contactinformatie.

Gebruik van de Website
U stemt ermee in onze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden. Dit houdt in dat u geen acties onderneemt die de website kunnen beschadigen, overbelasten of het normale gebruik en genot van andere gebruikers belemmeren. Alle pogingen tot ongeautoriseerde toegang, het wijzigen van gegevens, of enige vorm van verstoring of schade aan de website zijn strikt verboden.

Productaankoop
Wanneer u een product koopt bij Sigma Essentials, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van die aankoop. Dit omvat de overeenstemming met de beschreven prijs, betalingsmethode, en leveringsvoorwaarden. Sigma Essentials behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, met name in gevallen waarin er sprake is van een vermoeden van frauduleuze activiteiten of schending van onze voorwaarden.

Retourbeleid
U heeft het recht om producten te retourneren conform ons Retourbeleid. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden producten geretourneerd kunnen worden en hoe het proces van retourneren en terugbetaling plaatsvindt. We dringen erop aan dat klanten dit beleid zorgvuldig doornemen voordat ze een aankoop doen.

Intellectueel Eigendom
Alle content, waaronder tekst, grafische voorstellingen, logo's, en ander materiaal op onze website, is eigendom van Sigma Essentials of onze licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om enig deel van deze content te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Privacybeleid
Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Sigma Essentials is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag van de aankoop.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden.

Geschillen
Eventuele geschillen tussen u en Sigma Essentials zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over onze Servicevoorwaarden, kunt u contact opnemen met Sigma Essentials via de contactgegevens die op onze website vermeld staan.

Door gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat u deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Sigma Essentials.

Laatst gewijzigd: 17-11-2023